WSPÓŁPRACAInfo dla twórców

Jeśli chcesz dołączyć do grupy Poland/Handmade zgłoś swoją kandydaturę.
Jak to zrobić?
1. Przeczy­taj Regulamin.
2. Wyślij zgłosze­nie drogą mailową na adres polandhandmade@gmail.com.
Deklaru­jąc chęć dołączenia do grupy Poland/Handmade pamię­taj, że oznacza to nie tylko prawo do korzys­ta­nia z naszego logo­typu („pol­skie rękodzieło/polish hand­made”), ale również zaan­gażowanie w codzi­enne prace grupy na rzecz pro­mowa­nia dobrego pol­skiego rękodzieła, które wykonu­jemy nieodpłatnie.
3. Zgłosze­nie powinno zawierać:
- imię i nazwisko,
- nazwę firmy (jeśli dotyczy),
- nick/pseudonim artysty­czny (jeśli dotyczy),
- rodzaj dzi­ałal­ności rękodziel­niczej (dziedz­ina, tech­nika), w której ubie­gasz się o prawo do dys­ponowa­nia Logo­typem (np. sutasz,  ceramika itp.),
W zgłosze­niu dos­to­suj nazwę stosowanej dziedziny (tech­niki), do tych, które zna­jdziesz w spisie twór­ców link do spisu twór­ców. Zgłosze­nie może doty­czyć kilku dziedzin (tech­nik), w takim wypadku wymień je wszys­tkie. Możesz też wysłać zgłosze­nie doty­czące kole­jnej dziedziny (tech­niki) w ter­minie późniejszym. Prawo do dys­ponowa­nia Logo­typem jest przyz­nawane wyłącznie w dziedzinie, której doty­czy zgłoszenie.
Jeśli wśród dziedzin (tech­nik) wymienionych na stronie www.polandhandmade.pl nie ma dziedziny, którą się posługu­jesz, podaj w zgłosze­niu propozy­cję nowej kat­e­gorii — to Ty wiesz najlepiej czym się zaj­mu­jesz! Prosimy jed­nak, aby jej nazwa wiązała się z tech­niką wyko­na­nia, a nie rodza­jem wykony­wanych przed­miotów (np. "fil­cow­anie", a nie "czapki z filcu"). Weź też pod uwagę, że w przyszłości Ty i inni twórcy zebrani w ramach tej kat­e­gorii będą oce­niać kole­jne kandy­datury. Bazą do takiej oceny powinna być wspólna Wam wszys­tkim zna­jo­mość tajników tech­nologii, którą się posługujecie.
Brak podanej w zgłosze­niu kat­e­gorii lub jej niead­ek­wat­ność do powyższych zasad sprawia, że głosowanie nad Twoją kandy­daturą może być utrud­nione, a cza­sem wręcz niemożliwe.
- adres inter­ne­towy strony (stron, bloga) i/lub adres inter­ne­towy pro­filu na Face­booku, gdzie można zapoz­nać się z Twoim dorobkiem twór­czym (zdję­ci­ami prac, opisami stosowanej tech­niki itp.),
Pamię­taj! Im lep­iej będziemy mogli poz­nać Twoje prace, tym bardziej obiek­ty­wna będzie nasza decyzja! Postaraj się podać nam taki adres, gdzie szy­bko i sprawnie odna­jdziemy zdję­cia prac z dziedziny, którą mamy ocenić. Oglą­danie obsz­ernego bloga, na wiele różnych tem­atów, w którym nie funkcjonują tagi, służące do szy­bkiego prze­filtrowa­nia zawartości pod kon­tem szukanej frazy, bywa męczące i zniechęcające.
- kon­takt mailowy.
4. Zaczekaj na odpowiedź — o naszej decyzji powiadomimy Cię mailowo. Zwykle pro­ces głosowa­nia trwa około miesiąca. Pamię­taj, że wszys­tkie zaan­gażowane w prace osoby dzi­ałają społecznie, wyko­rzys­tu­jąc w tym celu swój wolny czas. Czekaj więc cierpliwie.
Jeżeli decyzja będzie pozy­ty­wna w mailu otrzy­masz również szczegółowe infor­ma­cje o dal­szych krokach, jakie należy pod­jąć, aby dokończyć pro­ces przyję­cia do grupy, uzyskać dostęp do danych i móc rozpocząć dzi­ała­nia jako twórca Poland/Handmade.
Po przyję­ciu, na załatwie­nie for­mal­ności będziesz miał 1 miesiąc, ale już teraz możesz się do tego przy­go­tować wybier­a­jąc zdję­cia Twoich prac i zdję­cie pro­filowe do umieszczenia na naszej stronie.
Jeśli wynik głosowa­nia będzie negaty­wny, nie trak­tuj tego oso­biś­cie. Być może brakuje Ci jeszcze wprawy i doświad­czenia w danej tech­nice i wystar­czy trochę czasu, aby osiągnąć poziom mis­tr­zowski. Poprzeczkę ustaw­iamy wysoko, bo zależy nam na tym, aby pol­skie rękodzieło prezen­towało się naprawdę okazale. Pracuj więc dalej i zgłoś się do nas ponownie za jakiś czas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz