REGULAMIN


Regulamin

Reg­u­lamin korzys­ta­nia z logo­typu słowno-graficznego pol­skie rękodzieło/polish hand­made – znak dobrego rękodzieła, ustalony przez Grupę Twór­ców dys­ponu­ją­cych tym logo­typem, wyszczegól­nionych na stronie www.polandhandmade.pl/Spis Twór­ców
§ 1.

Reg­u­lamin określa zasady funkcjonowa­nia grupy Poland/Handmade, dys­ponu­jącej znakiem słowno-graficznym „pol­skie rękodzieło/polish hand­made” w dwóch wer­s­jach językowych:
polskie_rekodzielo_wzor
polish_handmade_wzor

zwanym dalej Logotypem.
§ 1.
Celem grupy Poland/Handmade jest pro­mocja dobrej jakości pol­skiego rękodzieła.
§ 2.
Grupa Poland/Handmade sku­pia osoby, które:
– tworzą przed­mioty wyko­nane ręcznie (rękodzieło artysty­czne); przed­mioty te charak­teryzują się wysoką jakoś­cią wyko­na­nia tech­nicznego i wybit­nymi walo­rami estetycznymi,
– w swo­jej dzi­ałal­ności sto­sują się do zasad fair play.
Osoby należące do grupy Poland/Handmade wyszczegól­nione są w spisie na stronie www.polandhandmade.pl/Spis Twór­ców.
§ 3.
Zgłoszenia kandy­datów do przyję­cia do grupy Poland/Handmade są przyj­mowane w sposób ciągły drogą mailową na adres polandhandmade@gmail.com.
Kandy­daci zgłasza­jąc chęć dołączenia do grupy Poland/Handmade wskazują jed­nocześnie dziedz­inę (tech­nikę), w której chcą pod­dać się oce­nie. Zgłosze­nie może doty­czyć kilku dziedzin (tech­nik). Zgłosze­nie w kole­jnej dziedzinie (tech­nice) można złożyć także w ter­minie późniejszym.
Praw­idłowe zgłosze­nie powinno poz­wolić na ziden­ty­fikowanie osoby twórcy i prac przez niego wykony­wanych. Szczegółowe wskazówki na temat niezbęd­nych infor­ma­cji zawartych w zgłosze­niu można znaleźć na stronie Infor­ma­cje dla twórców.
Prawo do dys­ponowa­nia Logo­typem przyz­nawane jest imi­en­nie, w związku z tym poszczególni twórcy z grup twór­czych, firm, pra­cowni itp. powinni wysłać zgłoszenia indywidualne.
Zgłoszenia kandy­datów są dobrowolne, a droga prawna mająca na celu zmi­anę wyniku głosowa­nia jest zamknięta.
Wysyła­jąc zgłosze­nie kandy­dat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłosze­niu. Grupa Poland/Handmade zas­trzega sobie możli­wość odrzuce­nia zgłoszenia, jeśli nie będzie zaw­ier­ało wszys­t­kich wyma­ganych informacji.
§ 4.
Pro­ce­dura przyję­cia nowego kandy­data do grupy Poland/Handmade odbywa się na drodze głosowa­nia. W głosowa­niu udział biorą osoby należące do grupy Poland/Handmade oraz tworzące w tej samej co kandy­dat dziedzinie (tech­nice). Głównym kry­terium oceny jest stopień tech­nicznego zaawan­sowa­nia wykony­wanych prac oraz ich walory este­ty­czne. Warunk­iem przyję­cia jest uzyskanie 60% głosów pozy­ty­wnych spośród wszys­t­kich odd­anych głosów. Każda osoba biorąca udział w głosowa­niu odd­aje jeden głos.
Osoby nieprzestrze­ga­jące zasad fair play, tj. m.in. nieszanu­jące praw autors­kich, nie będą przyj­mowane do grupy Poland/Handmade.
§ 5.
Pozy­ty­wny wynik głosowa­nia skutkuje przyję­ciem twórcy do grupy Poland/Handmade. Twórca powiadami­any jest o tym drogą mailową. Przyję­cie do grupy oznacza w szczególności:
- umieszcze­nie na liś­cie twór­ców na stronie www.polandhandmade.pl/Spis Twór­ców,
- utworze­nie indy­wid­u­al­nej strony twórcy w ramach ser­wisu www.polandhandmade.pl,
–prawo do dys­ponowa­nia Logo­typem w dziedzinie (tech­nice), której doty­czyło zgłoszenie
–obow­iązek uczest­nictwa w pra­cach grup oce­ni­a­ją­cych kole­jne kandy­datury oraz współpracy w ramach bieżą­cych potrzeb.
§ 6.
Po przyję­ciu do grupy (otrzy­ma­niu maila z infor­ma­cją o przyję­ciu do grupy) twórca ma 1 miesiąc na dopełnie­nie niezbęd­nych for­mal­ności, tj.:
- dołącze­nie do grupy Poland/Handmade na Facebooku,
- przysłanie zdjęć swoich prac i zdję­cia portre­towego w celu stworzenia indy­wid­u­al­nej strony twórcy,
- zamieszcze­nie Logo­typu na swo­jej stronie/blogu.
W przy­padku niedopełnienia tych for­mal­ności i braku kon­taktu z twórcą, po upły­wie 1 miesiąca jest on usuwany z grupy Poland/Handmade.
§ 7.
W razie negaty­wnego wyniku głosowa­nia, ponowne przed­staw­ie­nie swoich prac i prośba o dołącze­nie do Grupy Poland/Handmade nie może następować częś­ciej niż co 2 miesiące.
§ 8.
1. Logo­typ może być wyko­rzysty­wany przez twór­ców Poland/Handmade w szczegól­ności poprzez umieszcze­nie go:
b)      na plakat­ach, wiz­ytówkach, papier­ach fir­mowych, broszu­rach i innych mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych i reklamowych,
c)      na stronach inter­ne­towych i w środ­kach przekazu wiz­ual­nego lub audiowizualnego,
d)      w trak­cie kon­fer­encji, sym­pozjów, wys­taw, szkoleń czy targów, których przed­miotem są zagad­nienia związane z pracą twórców.
2. Logo­typ w żadnym wypadku nie może być wyko­rzysty­wany dla innej dzi­ałal­ności niż przed­staw­iona przez twórcę na etapie przyj­mowa­nia do grupy, ani w innej dziedzinie (tech­nice), niż ta, której doty­czyło zgłosze­nie i głosowanie.
§ 9.
1. Logo­typ musi być uży­wany w sposób uniemożli­wia­jący jego zniek­sz­tałce­nie. W szczegól­ności zabra­nia się usuwa­nia bądź dodawa­nia jakichkol­wiek ele­men­tów słownych lub graficznych do Logotypu.
2. Nie zas­trzega się rozmi­arów Logo­typu, przy czym muszą zostać zachowane jego proporcje.
3. Dopuszcza się pub­likowanie Logo­typu w tech­nice czarno-białej.
4. Logo­typ nie może być częś­cią innego logo. Logo­typ może być umieszczany obok innych znaków graficznych, pod warunk­iem, że zachowany zostanie odstęp pomiędzy znakami.
5. Do Logo­typu umieszczanego na stronach inter­ne­towych i w pub­likac­jach elek­tron­icznych powinien być dołąc­zony link do indy­wid­u­al­nej strony twórcy w ramach ser­wisu www.polandhandmade.pl.
§ 10.
1. Osoba korzys­ta­jąca z Logo­typu ma obow­iązek dbać o to, by nie był on wyko­rzysty­wany przez kogokol­wiek w sposób sprzeczny z Reg­u­laminem, w szczegól­ności by nie był umieszczany w pub­likac­jach i mate­ri­ałach narusza­ją­cych prawo bądź grożą­cych narusze­niem ustaleń grupy Poland/Handmade.
2. Grupa Poland/Handmade ma prawo kon­troli sposobu wyko­rzys­ta­nia Logotypu.
3. Grupa Poland/Handmade może w drodze decyzji więk­szości pozbawić lub zaw­iesić na określony czas prawo do korzys­ta­nia z Logotypu.
3. Korzys­tanie z Logo­typu przez osoby nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Reg­u­laminem będzie uważane za narusze­nie praw włas­ności intelek­tu­al­nej przysługu­ją­cych twórcy Logo­typu i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.
§ 11.
Reg­u­lamin wchodzi w życie z dniem pub­likacji na stronie www.polandhandmade.pl.
§ 12.
Grupa Poland/Handmadema prawo do zmi­any Reg­u­laminu w każdym cza­sie, przy czym zmi­any te obow­iązują od chwili ogłoszenia, tj. zamieszczenia na stronie inter­ne­towej www.polandhandmade.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz