Informacja dla wspierającychInfo dla wspierających

Jeśli zajrza­łeś na tę stronę, to praw­dopodob­nie doce­ni­asz nasze stara­nia i bliska Ci jest nasza idea, doce­ni­asz pol­skie rękodzieło i popierasz  pomysł wypro­mowa­nia znaku towarowego, który będzie charak­terysty­czny dla pol­skiego rękodzieła wysok­iej jakości.
Mamy dla Ciebie dwie propozy­cje: wymi­any banerów i/lub sponsoringu.
1. Wesprzyj naszą ideę umieszcza­jąc na swo­jej stronie, blogu, pro­filu na Face­booku itp. jeden z poniższych banerów z linkiem do strony www.polandhandmade.pl. Wielkość banera możesz dos­tosować do swoich potrzeb, zmniejsza­jąc pro­por­cjon­al­nie jego wymi­ary. Znak graficzny użyty w pro­jek­tach chro­niony jest prawem autorskim.
logopopieramstrona
Plik możesz pobrać z następu­ją­cych adresów:
wer­sja inter­ne­towa (72 dpi; 241KB)
wer­sja do druku (300 dpi; 3,58MB)
popieram_pion
Plik możesz pobrać z adresu:
wer­sja inter­ne­towa (72 dpi; 68KB)
W zamian z przy­jem­noś­cią umieścimy Twój baner na stronie Wspier­ają nas. Przy­go­tuj go w wielkości 300 na 140 pik­seli w rozdziel­czości 72 dpi i prześlij na adres admin@polandhandmade.pl, w tytule wiado­mości wpisu­jąc: "Wspar­cie dla pol­skiego rękodzieła". Podaj też link, do którego baner ma prowadzić.
Stronę, na której zamieszczamy banery, możesz zobaczyć tu>>.
2. Zostań spon­sorem znaku pol­skie rękodzieło/polish hand­made — znak dobrego rękodzieła.
Wszys­tkie nasze dzi­ała­nia prowadz­imy społecznie, poświę­ca­jąc na to swój wolny czas i nie oczeku­jąc wyna­grodzenia. W przyszłości planu­jemy jed­nak orga­ni­za­cję akcji i wydarzeń, które mogą wyma­gać niewiel­kich nakładów finan­sowych (np. na wydruki, nagrody w konkur­sach itp.) lub rzec­zowych. Przyda się także pomoc w orga­ni­za­cji i pro­mocji. W takich momen­tach chcielibyśmy liczyć na naszych Sponsorów.
W zamian już teraz odd­a­jemy do Waszej dys­pozy­cji stronę reklam­ową Spon­sorzy w ramach ser­wisu www.polandhandmade.pl, na której umieścimy przesłane przez Ciebie mate­ri­ały graficzne i tek­stowe. Jeśli jesteś zain­tere­sowany naszą propozy­cją, przy­go­tuj logo o sze­rokości nie więk­szej niż 250 pik­seli, grafikę i tek­sty, oraz prześlij te mate­ri­ały na adres admin@polandhandmade.pl, w tytule wiado­mości wpisu­jąc: "Spon­sor pol­skiego rękodzieła".
Przykład­owa strona reklam­owa do obe­jrzenia tu>>.
Dzięku­jemy za Wasze wspar­cie dla pol­skiego rękodzieła!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz